Υψηλό ποσοστό αυτών που δεν χρησιμοποιούν υπολογιστή

«Η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Θεσσαλία είναι πολύ μικρή, οφειλόμενη, κυρίως, στην έλλειψη «ψηφιακών» δεξιοτήτων».

«Η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  (ΤΠΕ) στη Θεσσαλία είναι πολύ μικρή, οφειλόμενη, κυρίως, στην έλλειψη «ψηφιακών» δεξιοτήτων».
Πρόκειται για ένα από τα βασικά συμπεράσματα του  Σχεδίου  Δράσης της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) της Θεσσαλίας. Το Σχέδιο, όπως αναφέρεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας,  βασίζεται και εξειδικεύει το κυρίως σώμα της στρατηγικής που αναπτύχθηκε με συλλογική εργασία των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας Θεσσαλίας (ΠΣΚΘ) και των Θεματικών Ομάδων Εργασίας (ΘΟΕ) που συστάθηκαν απ’ αυτό την περίοδο από το Μάιο του 2013 έως το Φεβρουάριο 2015. Από τα μέσα Νοεμβρίου έως τις αρχές Δεκεμβρίου 2015 έλαβε χώρα η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης κατά την οποία συγκεντρώθηκαν 952 ιδέες για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας οι οποίες στη συνέχεια ομαδοποιήθηκαν και ωρίμασαν σε διαδοχικά βήματα από τις ΘΟΕ με τεχνική και επιστημονική υποστήριξη Τεχνικών Συμβούλων που είχε προσλάβει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για το σκοπό αυτό.
Από τα υψηλότερα
Το ποσοστό ατόμων, τονίζεται επίσης στο ίδιο σχέδιο,  που δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ υπολογιστή είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, αν και βελτιώνεται λόγω της δημογραφικής εξέλιξης και η διείσδυση ευρυζωνικών συνδέσεων στα νοικοκυριά βρίσκεται στα 2/3 του ευρωπαϊκού μ.ό. με πολύ μικρούς, πλέον, ρυθμούς βελτίωσης. Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται, δεν έχει αναπτυχθεί σημαντικά ο κλάδος που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μικρού αριθμού επιχειρήσεων ΤΠΕ με κατεύθυνση δραστηριοτήτων την ολοκλήρωση, τη συντήρηση και την υποστήριξη λογισμικού για τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και για άλλες τοπικές ιδιωτικές επιχειρήσεις· όλες οι προαναφερθείσες δραστηριότητες έχουν πολύ μικρό ποσοστό τοπικής προστιθέμενης αξίας. Η «ρηχή» αγορά (προσφορά) ΤΠΕ στη Θεσσαλία, καταλήγει το παραπάνω Σχέδιο,  πρέπει να βαθύνει τεχνολογικά και επιχειρηματικά εστιάζοντας στην εξυπηρέτηση των παραδοσιακά ισχυρών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας που δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει τις ΤΠΕ στις λειτουργίες τους (π.χ., πρωτογενής τομέας, τουρισμός).
Τα έργα
Όσον αφορά τα έργα, επισημαίνεται πως στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, έχουν υλοποιηθεί ή / και υλοποιούνται έργα ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων, έργα αξιοποίησης της κοινωνίας της πληροφορίας από την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα, καθώς και έργα ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη και για την βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις ΤΠΕ. Ο ρυθμός υλοποίησης και το εύρος της εξάπλωσής τους όμως είναι σε χαμηλά επίπεδα και καλύπτουν ένα σχετικά μικρό μέρος του χώρου / έκτασης και των δραστηριοτήτων των πολιτών, της διοίκησης και των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας. Ορισμένες ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες από φορείς της αυτοδιοίκησης (π.χ., e-Trikala) στις περισσότερες περιπτώσεις έμειναν στο επιδεικτικό στάδιο και δεν κατάφεραν να εξαπλωθούν, κυρίως λόγω έλλειψης πόρων, διαπιστώνεται επίσης.